Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'add_css' not found or invalid function name in /home/calek/ftp/asperger/wp-includes/class-wp-hook.php on line 324

Polecamy
inne teksty o ZA


Antonik, A. (2015). Nauczyciel wobec trudności związanych z edukacją uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w warunkach szkoły integracyjnej i ogólnodostępnej. Analiza obszarów problemowych. Studia Edukacyjne, 34, 153-165. LINK DO PDF

Banasiak, M. (2020). Funkcjonowanie dziecka z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – studium przypadku. Przegląd Pedagogiczny, 2, 257–270. https://doi.org/10.34767/PP.2020.02.17 LINK DO PDF

Baranowska, W. (2020). Teoria umysłu, oczekiwania społeczne a sytuacja osób z zaburzeniami w spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera. Parezja, 2(14), 49–61. https://doi.org/10.15290/parezja.2020.14.05 LINK DO PDF

Beck, O., Łakomski, M., Radzimińska, A., Weber-Rajek, M., Żukow, W. (2016). Zespół Aspergera = Asperger syndrome. Journal of Education, Health and Sport, 6(7), 652–663. https://doi.org/10.5281/zenodo.151590 LINK DO PDF

Bombińska-Domżał A., Kossewska, J. (2016). Nieprzewidywalny mózg i nieprzewidywalny świat – zaburzenia ze spektrum autyzmu w ujęciu neuronauk a możliwości terapii. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, 220, Studia Paedagogica VII (2016), 87–104. LINK DO PDF

Bryńska, A. (2010). Deficyty językowe w zespole Aspergera jako możliwy wyraz dysfunkcji prawopółkulowej. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 10(4), 247–253. LINK DO PDF

Bryńska, A. (2011). Deficyty komunikacyjne w zespole Aspergera. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 11(1), 46–50. LINK DO PDF

Caban, S. (2019). Kształcenie kompetencji komunikacyjnej dziecka z zespołem Aspergera — raport z badań. Acta Universitatis Wratislaviensis, No 3916, Kształcenie Językowe, 17(27), 61–76. https://doi.org/10.19195/1642-5782.17(27).5 LINK DO PDF

Chrostowska, B. (2018). Co można własnymi siłami? Przykład aktywności Samopomocowej Grupy Rodziców i Opiekunów Osób z Autyzmem i Zespołem Aspergera z Olsztyna. Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej, 31/2018, 87–99. LINK DO PDF

Drzazga-Lech, M., Kłeczek, M., Ir, M. (2021). Różne sposoby definiowania autyzmu. Przegląd stanowisk. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 79, 49–62. https://doi.org/10.18778/0208-600X.79.03 LINK DO PDF

Drzazga-Lech, M., Świątkiewicz-Mośny, M. (2018). Nowe media jako przestrzeń konstruowania tożsamości osób z zespołem Aspergera. Studium socjologiczne. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 16(1), 55–63. https://doi.org/10.4467/20842627OZ.18.007.8677 LINK DO PDF

Dumara, M. (2010). Problemy integracji dziecka z zespołem Aspergera w oparciu o narrację oraz studium przypadku – wycinek z badań jakościowych. Niepełnosprawność, 3, 133–140. LINK DO PDF

Florek, A., Hamerlak, K. (2014). Dziecko autystyczne i z zespołem Aspergera w przedszkolu i szkole. Włączanie do grupy rówieśniczej i tworzenie warunków sprzyjających uczeniu się. Ośrodek Rozwoju Edukacji. LINK DO PDF

Gacka, E. (2017). Specyfika komunikacji werbalnej i niewerbalnej dziecka z zespołem Aspergera w kontekście odgrywanej przez nie roli ucznia i kolegi. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 19, 153–166. LINK DO PDF

Gajdzik, M., Bryńska, A. (2012). Odmienności terapii poznawczo‑behawioralnej w leczeniu osób z zespołem Aspergera. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 12 (1), 52–56. LINK DO PDF

Gałkowski, T., Siedler, A. (2016). Dialog i monolog wewnętrzny u osób z zespołem Aspergera. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 35(3), 107–119. https://doi.org/10.17951/lrp.2016.35.3.107 LINK DO PDF

Grygo, M., Jagielska, G., Resler-Maj, A., Bryńska, A., Gajdzik, M. (2013). Zespół Aspergera – trudności w rozpoznawaniu zaburzenia na podstawie analizy historii chorób pacjentów oddziału psychiatrii dziecięcej. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 13(2), 92–98. LINK DO PDF

Kaczmarek, E. (2016). Radzenie sobie z rolą matki dziecka z autyzmem w narracji autobiograficznej. Niepełnosprawność: zagadanienia, problemy, rozwiązania, 1(18), 42–59. LINK DO PDF

Kaniewska-Mackiewicz, E. (2017). Mały geniusz – dar edukacji ucznia z zespołem Aspergera. Zeszyty Naukowe WSG, t. 29, seria: Edukacja – Rodzina – Społeczeństwo, 2, 235–254. LINK DO PDF

Karbowniczek, J., Grabowski, M. (2009). Czy naprawdę jesteśmy inni? Edukacja i stymulowanie rozwoju psychofizycznego dzieci z Zespołem Aspergera. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 1, 5–17. LINK DO PDF

Kasperek-Zimowska, B., Zimowski, J., Biernacka, K., Kucharska, K., Rybakowski, F. (2016). Zaburzenia procesów społecznego poznania w zespole Aspergera i jadłowstręcie psychicznym. W poszukiwaniu endofenotypów społecznego poznania. Psychiatria Polska, 50(3), 533–542. https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/33485 LINK DO PDF

Kolera, M. (2011). Nauczanie języków obcych uczniów z zespołem Aspergera. Neofilolog, 36, 187–201. https://doi.org/10.14746/n.2011.36.13 LINK DO PDF

Konieczna, I. (2015). Możliwości komunikacyjne dziecka z zespołem Aspergera. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 11/2015, 125–139. LINK DO PDF

Konieczna, I., Marcinkowska, B., Smolińska, K. (2017). Od etykietowania do zrozumienia – komunikowanie się dziecka z zespołem Aspergera w środowisku szkolnym. W: B. Antoszewska, I. Myśliwczyk (red.), Jest człowiek z niepełnosprawnością. Pola refleksji (s. 145–157). Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM. LINK DO PDF

Korendo, M. (2017). Zespół Aspergera wobec typologii jego odmian. W: M. Rutkiewicz-Hanczewska, J. Sławek, E. Kaptur (red.), Mózg – język – komunikacja (s. 29–40). Wydawnictwo Rys. LINK DO PDF

Kosior, E. (2009). Szkoła wobec potrzeb dziecka z zespołem Aspergera – z perspektywy doświadczeń nauczyciela-terapeuty. Szkoła Specjalna, 3(250), 204–217. LINK DO PDF

Kraszewska-Orzechowska, A. (2007). Zachowania dzieci z zespołem Aspergera i proponowane formy pomocy. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, vol. XX sectio J, 43–55. LINK DO PDF

Laska-Leśniewicz, A., Zwoliński, G., Kamińska, D., Sztobryn-Giercuszkiewicz, J. (2022). Wirtualna rzeczywistość jako narzędzie wspomagające zrozumienie świata osób ze spektrum autyzmu. W: G. Mikołajczyk-Lerman, J. Sztobryn-Giercuszkiewicz (red.), Życie z niepełnosprawnością w świecie VUCA (s. 111–129). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. https://doi.org/10.18778/8142-851-4.07 LINK DO PDF

Lejzerowicz, M. (2016). Włączanie i integracja a stygmatyzacja osób z niepełnosprawnością w polskiej edukacji. Forum Oświatowe, 28(1), 133–157. LINK DO PDF

Lisowska, M. (2014). Czy powiedzieć dziecku o diagnozie zespołu Aspergera? – studium przypadku. Student Niepełnosprawny, 14(7), 163–172. LINK DO PDF

Łucka, I., Pleskot-Kaczmarek, J., Rynkiewicz, A., Przybyła-Ożóg, E. (2014). Zespół Aspergera u bliźniąt – dylematy diagnostyczne i terapeutyczne. Opis przypadku. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 14(1),55–60. https://doi.org/10.15557/PiPK.2014.0007 LINK DO PDF

Maj, Ł. (2019). Tekst pisany w zespole Aspergera. Logopedia, 48/2, 241–262. LINK DO PDF

Malicka, M., Niebudek-Bogusz, E., Feret, B., Gryczyńska, D. (2007). Efekty rehabilitacji głosowej u 15-letniego chłopca z zespołem Aspergera. Otorynolaryngologia, 6(4), 199–205. LINK DO PDF

Mazur, A., Chojnowska-Ćwiąkała, I. (2016). Zespół Aspergera u 19-letniej kobiety ze szczególnym uwzględnieniem okresu adolescencji – opis przypadku. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 16 (1), 38–46. https://doi.org/10.15557/PiPK.2016.0007 LINK DO PDF

Moszyńska, M. (2018). Uczeń z zespołem Aspergera w aspekcie środowiska szkoły ogólnodostępnej w narracji własnej oraz w opiniach nauczycieli. Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej, 30/2018, 249–258. LINK DO PDF

Mrozek, A. (2014). Zespół Aspergera – diagnoza, która prawdopodobnie zniknie z klasyfikacji chorób. Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych, 18/1, 159–170. LINK DO PDF

Osękowska, E. (2021). Sytuacja pandemii a dostęp do edukacji ucznia ze spektrum autyzmu. Homo et Societas, 2021, 109–119. https://doi.org/10.4467/25436104HS.21.003.15281 LINK DO PDF

Otapowicz, D. (2021). Bariery w edukacji osób z autyzmem. W: A. Karpińska, W. Wróblewska, P. Remża (red.), Edukacja zorientowana na ucznia i studenta (s. 255–269). Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. https://doi.org/10.15290/eznuis.2021.15 LINK DO PDF

Pawlik, S. (2019). Diagnoza spektrum autyzmu u osób dorosłych jako biograficzny przełom. Kultura i Edukacja, 1(123), s. 216–229. https://doi.org/10.15804/kie.2019.01.13 LINK DO PDF

Płatos, M. (red.) (2016). Ogólnopolski Spis Autyzmu. Sytuacja młodzieży i dorosłych z autyzmem w Polsce. Stowarzyszenie Innowacji Społecznych „Mary i Max”. LINK DO PDF

Przybyla, O., Wons, J. (2018). Zaburzenia językowe i komunikacyjne dziecka z zespołem Aspergera. Studium przypadku. Logopedia Silesiana, 7, s. 226–254. https://doi.org/10.31261/logopediasilesiana.2018.07.13 LINK DO PDF

Pudłowska, E. (2021). Trudności adaptacyjne ucznia z zespołem Aspergera w szkole ponadpodstawowej. Journal of Modern Science, 1/46/2021, 143–158. https://doi.org/10.13166/JMS/140546 LINK DO PDF

Rode, B. (2017). Zwierzęta w życiu osób z zespołem Aspergera. Relacje, emocje i satysfakcja z życia. Życie Weterynaryjne, 92(9), 645–648. LINK DO PDF

Roguska, A. (2019). Budowanie tolerancji wobec dzieci ze spektrum autyzmu. W kierunku poszukiwania ścieżek współpracy i wspierania osób z ASD. W: J. Florczykiewicz (red.), Dziecko w przestrzeni edukacyjnej. Wsparcie instytucjonalne i społeczne (s. 163–210). Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. LINK DO PDF

Rosińska, K. (2015). Możliwości zawodowe osób z zespołem Aspergera na rynku pracy. Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania, 3(16), 71–94. LINK DO PDF

Róg, T. (2011). Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej u ucznia z zespołem Aspergera. Neofilolog, 36, 203–213. https://doi.org/10.14746/n.2011.36.14 LINK DO PDF

Rybakowski, F., Białek, A., Chojnicka, I., Dziechciarz, P., Horvath, A., Janas-Kozik, M., Jeziorek, A., Pisula, E., Piwowarczyk, A., Słopień, A., Sykut-Cegielska, J., Szajewska, H., Szczałuba, K., Szymańska, K., Urbanek, K., Waligórska, A., Wojciechowska, A., Wroniszewski, M., Dunajska, A. (2014). Zaburzenia ze spektrum autyzmu – epidemiologia, objawy, współzachorowalność i rozpoznawanie. Psychiatria Polska, 48(4), 653–665. LINK DO PDF

Rynkiewicz, A., Łucka, I., Fryze, M. (2012). Wysokofunkcjonujące dziewczęta z autyzmem i zespołem Aspergera — przyczyny rzadkiego diagnozowania, opis przypadków. Psychiatria, 9(2), 43–52. LINK DO PDF

Sławińska, A. (2014). Zespół Aspergera u osób dorosłych – zbieżność z innymi zaburzeniami, zaburzenia współwystępujące i problemy towarzyszące. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 14 (4), 304–307. LINK DO PDF

Sotirovska, A. (2019). Dziecko ze spektrum autyzmu w przedszkolu – strategie radzenia sobie z uczniem autystycznym z zespołem Aspergera. Prace Naukowe WSZiP, 47 (1)2019, 135–158. LINK DO PDF

Stachowicz, J. (2013). Zespół Aspergera a kompetencje społeczne. Zeszyty Naukowe WSSP, 16, 101–124. LINK DO PDF

Stefanow, A. (2021). Strategie postępowania w zaburzeniach zmysłu czucia u dziecka ze spektrum autyzmu w przedszkolu terapeutycznym – studium przypadku. Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej, 43, 178–197. LINK DO PDF

Stefańska-Klar, R. (2013a). Przedszkolak i uczeń ze spektrum autyzmu. W: J. Skibska, M. Warchał (red.), Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i szkole (s. 67–88). Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner. LINK DO PDF

Stefańska-Klar, R. (2013b). Uczniowie z zespołem Aspergera i pokrewnymi kondycjami w systemie edukacji. Jak wyrównać szanse edukacyjne uczniów, którzy są „specyficznie inni”. W: J. Wojtaś (red.), Społeczne konteksty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością (s. 141–151). Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. LINK DO PDF

Szafrańska, A. (2016). Współpraca szkoły z rodziną dziecka ze spektrum zaburzeń autystycznych: wybrane problemy. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika, 25(1), 535–545. https://doi.org/10.16926/p.2016.25.39 LINK DO PDF

Szafrańska, A. (2017). Uczeń z autyzmem wysokofunkcjonującym w szkole – studium przypadku. Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania, 3(24), 118–134. LINK DO PDF

Szafrańska, A. (2019). Kształcenie dzieci z autyzmem i z zespołem Aspergera. Wybrane problemy. Pedagogika. Studia i Rozprawy, 28, s. 181–191. https://doi.org/10.16926/p.2019.28.14 LINK DO PDF

Szerląg, A. (2021). Rodzicielskie spojrzenie na relacje rówieśnicze dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W: E.M. Kulesza, D. Al-Khamisy, P. Zalewska (red.), Od integracji do inkluzji. 30 lat edukacji integracyjnej – idea i rzeczywistość. Tom I (370–384). Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. LINK DO PDF

Szmalec, J., Binkuńska, E., Paczkowska, A., Kaciska, M. (2018). Wspomaganie rozwoju psychoruchowego oraz językowego poprzez stymulację terapią integracji sensorycznej w przypadku zespołu Aspergera. Biuletyn Logopedyczny, 32, 71–88. LINK DO PDF

Szymańska, M. (2021). Nauczanie podsystemu leksykalnego w edukacji przedszkolnej dzieci ze spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera. Neofilolog, 57, 67–77. https://doi.org/10.14746/n.2021.57.1.5 LINK DO PDF

Tolak, K., Sybilski, A.J. (2007). Zespół Aspergera – autyzm łagodny czy odrębna jednostka chorobowa?. Pediatria Polska, 82(3), 233–238. LINK DO PDF

Walter, N. (2016). Medialny wizerunek dzieci w spektrum zaburzeń autystycznych (ASD) kreowany przez rodziców blogerów. Przegląd Badań Edukacyjnych, 23 (2/2016), 85–104. https://doi.org/10.12775/PBE.2016.074 LINK DO PDF

Wojciechowska, A. (2011). Charakterystyka języka i komunikacji osób z autyzmem i zespołem Aspergera. W: M. Obrębska (red.), O utrudnieniach w porozumiewaniu się. Perspektywa języka i komunikacji (s. 13–27). Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. LINK DO PDF

Wojciechowska, A. (2013). Pomiędzy dzieciństwem a dorosłością – o dorastaniu osób z zespołem Aspergera. Studia Edukacyjne, 25, 137–148. LINK DO PDF

Wojciechowska, A. (2013). Wśród ludzi na własnych zasadach? O możliwościach i ograniczeniach w budowaniu relacji z rówieśnikami przez młodzież z zespołem Aspergera. Studia Edukacyjne, 28, 227–242. LINK DO PDF

Wójciak, P., Stańko-Kaczmarek, M., Rybakowski, J. (2016). Współwystępowanie choroby afektywnej dwubiegunowej z zespołem Aspergera – trudności diagnostyczne i postępowanie terapeutyczne. Neuropsychiatria i Neuropsychologia, 11, 1, 28–34. https://doi.org/10.5114/nan.2016.59915 LINK DO PDF

Zamkowska, A. (2017). Współpraca nauczycieli w klasie włączającej. Biblioteka Współczesnej Myśli Pedagogicznej, VI, 117–131. LINK DO PDF

Żmijewska, A. (2010). Zespół Aspergera w ujęciu rodzinnym – przegląd badań. Psychiatria Polska, tom XLIV, 5, 713–722. LINK DO PDF

ZOBACZ KONIECZNIE:

Nasze publikacje